Luovien alojen palvelumuotoilu

Tule muotoilemaan erityisosaamisesi muille jaettavaksi palveluina ja tuotteina!

Luovien alojen toimijoiden osaamisen laaja-alaisesta hyödyntämisestä yhteiskunnassa on tullut entistä tärkeämpää. Luovien alojen palvelumuotoilussa korostuu ihmisten ja asiakkaiden osallisuuden ja vuorovaikutuksen merkitys. Tulevaisuus on luovien alojen toimijoiden!

Sisältö


Palvelumuotoilu on eri osapuolia osallistavaa palvelujen ja asiakaskokemusten innovointia, suunnittelua ja kehittämistä. Se yhdistää liiketoiminnan ja asiakkaan tarpeet. Palvelumuotoilu antaa palveluiden ja liiketoiminnan kehittämistyölle konkreettisen mallin, prosessin ja menetelmät.

Toimitko luovilla aloilla ja kaipaat selkeitä työkaluja oman ammattiosaamisesi ja luovan tuotteesi tai palvelusi kehittämiseksi ja tuotteistamiseksi asiakaslähtöisesti? Tule kehittämään luovaa yritys- ja liiketoimintaideaasi asiakaslähtöisesti palvelumuotoilun keinoin!  

Muurlan opisto järjestää uutena sisältönä Luovien alojen palvelumuotoilu -kurssin (4 op), joka on neljästä lähiopetusjaksosta koostuva intensiivitreeni.

Kurssi sopii kaikille henkilöille, jotka toimivat luovilla aloilla ja haluavat toteuttaa oman taide- tai hyvinvointilähtöisen palvelun tai tuotteen alasta riippumatta. Osallistua voi myös puhtaasti kuvataiteen ja visuaalisen viestinnän pohjalta: kurssilla annetaan työkaluja niihin haasteisiin, joita esimerkiksi taiteilijoiden on huomioitava työskennellessään luovilla menetelmillä vaihtelevissa toimintaympäristöissä.

Kurssi etenee palvelumuotoilun perusteiden ymmärtämisen ja soveltamisen kautta opiskelijan omaan palvelumuotoiluprojektiin. Työskentelymuodot ovat osallistavia ja keskustelevia – käytössä on erilaisia kanvaksia ja piirustus- ja mood board -tyyppisiä tehtäviä. Opiskelijan oma projekti voi liittyä esimerkiksi taidepajan tuottamiseen palvelutaloissa, työhyvinvointilähtöisen palvelun tarjoamiseen työpaikoille tai erilaisten virkistys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämiseen. Opiskelijan oma konsepti tuote- ja palveluideoineen käydään läpi heti ensimmäisellä lähijaksolla.

Kurssilla ratkaistaan, millainen palvelu on asiakkaalle haluttava mutta samalla kannattava palvelun tuottajalle. Kurssin jälkeen tiedät, miten puoleensavetävä tuote tai palvelu muotoillaan ja millaisen elämyksen tai merkityksen se tuo asiakkaallesi ja kuinka se markkinoidaan asiakaslähtöisesti. Eli tavoitteena on, että itselle tärkeä ja merkityksellinen työ muuttuu toimeentuloksi.

Koulutuksen rakenne, lähijaksot ja aikataulu


Luovien alojen palvelumuotoilussa kehitetään avoimia, luovia ja ihmiskeskeisiä kokemuksellisia palveluita ja tuotteita. Tunteet, tarinat, aistielämykset, merkityksellisyys ja asiakkaan halu päästä kokemisen äärelle ovat luovien alojen palvelumuotoilun ytimessä.

1. LÄHIJAKSO 1.-2.2.2020 / PALVELUMUOTOILUN PERUSTEET JA ASIAKASYMMÄRRYS


Käydään lävitse palvelumuotoilun tavoitteet ja palvelumuotoiluprosessi. Keskustellaan, mitä on muotoiluajattelu ja mikä merkitys asiakasymmärryksellä on luovien tuotteiden ja palveluiden muotoilussa asiakkaille. Tunnistetaan oma osaaminen: mitä juuri sinä osaat, mikä tuote-, palvelu- ja liikeideasi on ja miksi haluat sen toteuttaa?

Lähijakson aikana tuotetaan omaan palveluun liittyvä 1) Sidosryhmäkartta 2) Toimintaympäristökartta, sekä käydään läpi menetelmät hankkia asiakastietoa ja ymmärrystä. Palvelumuotoilun keskiössä on asiakkaiden kokemuksen, tarpeiden ja arjen ymmärtäminen.

Kotitehtävä: Kerätään käyttäjä- ja asiakastietoa oman tuotteen tai palvelun ympäriltä. Menetelmiä on monia ja lähiopetusjakso antaa työkaluja rakentaa toimiva malli asiakasymmärryksen keräämiseksi. Näin ymmärrys omasta toimintakentästä kasvaa, jolloin muotoiltava palvelu tai tuote vastaa asiakkaan tarpeisiin. Puretaan kerätty asiakastieto asiakasymmärrykseksi.

2. Lähijakso 29.2.-1.3. / OMA OSAAMINEN, ASIAKASPROFILOINTI, ASIAKASKOKEMUS JA PALVELUPOLKU


Käydään läpi kotitehtävänä tuotettu asiakasymmärrys, jonka pohjalta mietitään, miten omaa toimintaa organisoidaan ja kehitetään asiakkaan tarpeista käsin. Laaditaan keskeiset asiakasprofiilit ja empatiakartta eli katsotaan maailmaa asiakkaan silmin käyttäen soveltuvia palvelumuotoilutyökaluja. Vastataan kysymykseen, miten omalla osaamisellani tuotan asiakkaalle arvoa. Käsiteltäviä teemoja ovat asiakaskokemus, asiakasprofilointi, asiakasarvo ja palvelupolku.

Kotitehtävä: Palvelupolku.

3. LÄHIJAKSO 28.3.-29.3. / KEHITTÄMINEN, PALVELUPROSESSIN KUVAUS, KOKEILU


Puretaan kotitehtävä ja lähdetään pohtimaan oman palvelun rakennetta: tehdään oma palveluprosessin kuvaus eli Service Blue Print, tunnistetaan palvelutoiminnan kannalta oleelliset tehtävät, roolit ja työkalut. Mitkä ovatkaan sinun palvelusi vaatimat resurssit entä mitä riskejä palvelun tuottamiseen liittyy? Palvelulupaus kehittyy kokeillen ja muotoillen. Valmistaudutaan kokeilemaan palvelua tai tuotetta.

Kotitehtävä: Palvelu tai tuote prototypoidaan ja laitetaan kokeiluun. Kokeilusta saatujen kokemusten perusteella tehdään esitys, esimerkiksi sarjakuva, tarina, video, PP- tai mikä tahansa visuaalinen esitys palvelusta tai tuotteestasi ja sen kehitysvaiheista. Kuinka lähdet lanseeraamaan tuotettasi tai palveluasi?

4. LÄHIJAKSO 16.-17.5. / OMAN PROJEKTIN LOPPUESITTELY, ARVOLUPAUS JA LIIKETOIMINTAMALLI


Omien projektien ja palvelu- tai tuotekokeilujen esittely, analysointi ja päätelmät itsearviointi huomioiden. Kiteytetään oman palvelun arvolupaus, mikä palvelun erottaa muista ja mitä hyötyä siitä on asiakkaalle, käytetään apuna asiakasarvokarttaa. Rakennetaan liiketoimintasuunnitelma Business Model Canvasta, toimintamallikanvasta apuna käyttäen.

Kenelle


Kurssi sopii henkilöille, jotka toimivat luovilla aloilla ja haluavat toteuttaa oman taidelähtöisen tai muun luovan palvelun esimerkiksi sosiaali-, nuoriso-, seniori-, luonto-, matkailu- tai hyvinvointialalle. Tuote voi hyvin olla myös esimerkiksi oma taiteellinen tuotanto tai jopa verkkomateriaali. Kurssista on myös hyötyä ajatellen projektiosaamista ja esimerkiksi apurahojen hakemista.

Kouluttaja


Valmentajana toimii TaT, varatuomari, taidemaalari Tiina Nevanperä.
Nevanperällä on laajapohjainen kokemus eri yhteiskunnan osa-alueilta. Hän on vetänyt luovan hyvinvointitalouden hankkeita, joissa palvelumuotoilu on ollut ratkaiseva työkalu. Tiina on kannustava, innovatiivinen ohjaaja ja sparraaja, joka haluaa edistää luovien alojen, taiteen ja kulttuurin merkitystä ja lisäarvoa yhteiskunnassa. Hän toimii kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin puolestapuhujana: Luovien alojen osaamisen, tuotteiden ja palveluiden hyödyntäminen ja merkitys yhteiskunnassa kasvaa!

Hinta

  • 1280,00 euroa
  • HUOM. Tarjoamme Uuden muotoilun yhdistyksen (UMY) jäsenille 10% alennuksen kurssin hinnasta!
  • Koulutus sisältää koulutuksen ja lounaan kurssipäivinä
  • Laskutus tapahtuu neljässä erässä
  • Opistolla voi lähijaksojen aikaan yöpyä edulliseen hintaan

Ilmoittautuminen