Ekspressiivinen taideterapia 2. vuosikurssi 40 op / helmikuu 2022

// KOULUTUS ALKANUT HELMIKUUSSA 2022

Ekspressiivisen taideterapian opinnot Muurlan opistossa muodostavat kaksivuotisen opintokokonaisuuden. Opintokokonaisuus tähtää taideterapeuttisen ryhmän ohjaajan tutkintoon. Tavoitteena on, että koulutuksen aikana löydät yhteyden omaan luovuuteesi ja taiteidenvälinen työskentely henkilökohtaisena prosessina kirkastuu. Samalla koulutus tarjoaa mahdollisuuden laajentaa omaa näkemystäsi ihmisen kasvuun ja voimaantumiseen. Löydät uusia välineitä sekä henkilökohtaiseen että ammatilliseen kehittymiseesi. Opiskelu ei edellytä mitään aikaisempaa osaamista tai taitoja luovilta aloilta.

Ensimmäisellä vuosikurssilla painottuvat monitaiteellisuus ja oma kasvu- ja kehitysprosessi. Kurssivuoden aikana tutustumme eri taiteiden ilmaisumuotoihin kuten kuva, liike ja tanssi, valokuva, draama ja musiikki.

Toinen vuosikurssi tähtää ryhmänohjaajan valmiuksien kehittymiseen. Kurssivuodella painottuvat ekspressiivisen taideterapian teoria ja ryhmänohjausharjoittelu. Oma taidetyöskentely kulkee myös vahvasti rinnalla. Toinen vuosi tähtää taideterapeuttisen ryhmänohjaajan tutkintoon.

Kummankin opintovuoden voi myös käydä itsenäisesti. Ensimmäisen vuosikurssin perusopinnot ovat edellytyksenä jatkaa opintoja seuraavalle vuosikurssille. Kokonaisuuksien hyväksytyllä tavalla toteutuneet osiot johtavat valmiuksiin käyttää ekspressiivisen taideterapian/taidetyöskentelyn menetelmiä ja keinoja omaan työhön soveltuen ja/tai valmiuden taideterapeuttisen ryhmän ohjaajuuteen sopivassa kontekstissa suhteessa opiskelijan aiempaan tietotaitoon.

Ajankohta

 • 11.2.-23.10.2022

Koulutuksen rakenne, lähijaksot ja aikataulu

Taiteidenvälisyys (Intermodality)

Ekspressiivisessä taideterapiassa käytetään taiteen eri ilmaisumuotoja kuten kuvataiteita, musiikkia, luovaa kirjoittamista, draamaa, tanssia ja liikettä. Ajatuksena on, että koska jokainen taideilmaisumuoto edustaa omaa erillistä aistipiiriään, saa taiteentekijä mahdollisuuden tutkia elämänsä ilmiöitä kokonaisvaltaisesti useamman aistin tuottaman kokemuksellisuuden kautta.

2. vuosikurssi toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa opiskelu muodostuu kahdeksasta lähijaksoista Muurlan opistolla ja niiden välillä toteutettavasta itsenäisestä työskentelystä. Itsenäisen työskentelyn etätehtävät kytkeytyvät taiteellisen työskentelyyn ja/tai kirjallisuuteen ja ovat olennainen osa omakohtaista työskentelyn prosessia. Koulutuksen lähiopetusjaksoilla on pakollinen läsnäolo. Poissaoloja on vaikea korvata, koska osa opinnoista on kokemuksellista opiskelua. Suorittamattomasta kurssijaksosta ei saa merkintää todistukseen.

2. vuosikurssin lähijaksot

1. jakso / 11.-13.2.2022 // Orientaatio ekspressiiviseen taideterapiaan

2. jakso / 11.-13.3. // Ekspressiivisen taideterapeuttisen ryhmän toiminnan rakenne, suunnittelu ja toteutus

3. jakso / 1.-3.4. // Taideterapeuttisen ryhmän ohjaaja taiteilijana

4. jakso / 13.-15.5. // Työnohjauksellinen työskentelyjakso

5. jakso / 10.-12.6. // Rituaalit taideterapiassa

6. jakso / 19.-21.8. // Ryhmän dynamiikka ja ryhmäprosessi - ekspressiivisen taideterapian ohjausharjoittelua

7. jakso / 23.-25.9. //  Ryhmän ohjaajuus  - ekspressiivisen taideterapian ohjausharjoittelua

8. jakso / 21.-23.10 // Päätösjakso

Yhteensä 40 opintopistettä.

Koulutus koostuu

 • LÄSNÄOLO / Kahdeksan lähijaksoa Muurlan opistolla. Lähijaksot ovat pe klo 17.00-20.30, la 10-17 ja su 10-15
 • TEHTÄVÄT / Lähijaksoihin liittyy etätehtäviä
 • PIENRYHMÄTYÖSKENTELY / Pienryhmätyöskentely koostuu lähijaksojen välillä tapahtuvasta työskentelystä. Sisältää myös työnohjauksellisen osuuden.
 • AVOIMEN YLIOPISTON kasvatus- tai kehityspsykologian kursseja yhteensä 2,5 opintopistettä.
 • TYÖHARJOITTELU / Työharjoittelusta opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa. Ohjausharjoittelun pohjalta kirjoitetaan lopputyö, jossa opiskelija reflektoi työharjoittelusta saamiensa kokemuksien mahdollistamaa kehittymistään ohjaajana.
 • VALINNAINEN TAIDELAJI / Opiskelija perehtyy koulutuksen ulkopuolella yhteen taidelajiin syventävästi 90h (á 45 min.). Syventävän opintokokonaisuuden voi rakentaa yhdistelemällä erilaisia kursseja. Jakson suoritettuaan opiskelija reflektoi kokemuksiaan kirjallisesti, jossa pohtii myös taidelajin soveltamista ekspressiiviseen taideterapiaan.
 • LOPPUTYÖ / Lopputyön kirjallinen osuus on reflektio omasta kehityksestä ekspressiivisen taideterapian ohjaajana. Lopputyön materiaalina käytetään reflektiopäiväkirjaa, ohjausharjoittelun kirjauksia sekä kirjallista lähdemateriaalia. Opiskelija esittelee päättöjaksolla kirjallista lopputyötään ja valmistaa siihen liittyvän taiteellisen presentaation.

Koulutuksen keskeiset tavoitteet ovat, että opiskelija:

 • saa yhteyden taiteiden väliseen työskentelyyn henkilökohtaisena prosessina
 • laajentaa näkemyksiään ihmisen kasvusta ja muuntumisen mahdollisuuksistaan
 • löytää voimaantumisen lähteitä ja keinoja uudistavaan työotteeseen
 • ymmärtää kokemuksensa kautta ekspressiivisen taideilmaisun prosessia ja viitekehyksen taustalla olevia keskeisiä käsitteitä

 

Blogiteksti rituaaleista ekspressiivisessä taideterapiassa.

Kenelle

Ekspressiivisen taideterapian ohjaajakoulutus on suunnattu sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja/tai taidealan ammattilaisille, jotka haluavat tutustua ekspressiivisen taideterapian viitekehykseen ja menetelmiin sekä löytää uudenlaista näköalaa itseen ja elämän ilmiöihin. Opintojen toiselle vuodelle jatkaminen edellyttää aikaisemmin hyväksyttävästi suoritettua perusjaksoa vastaavaa koulutusta.

Kouluttaja

Kouluttajana kurssilla toimii MA, taideterapeutti, sosionomi, työnohjaaja, kuvataiteilija Suvi Laine-Karsten

Majoitus

Opistolla on mahdollista majoittua kurssiviikonloppuina edulliseen hintaan.

Hinta

 • Koulutus maksaa 2410 € / hlö
 • Hinta sisältää opetuksen, taidetarvikkeita, työnohjauksen pienryhmissä sekä kurssiruokailun lähijaksoilla.
 • Laskutus tapahtuu neljässä erässä
 • Koulutuksen voi maksaa myös yhdessä erässä

Hakeminen

 • Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt.
 • Lisätietoa toimisto@muurlanopisto.fi | 044 758 1500
 • Koulutukseen hyväksymisen jälkeen laskutamme 200 € varausmaksun, joka hyvitetään sinulle 1. kurssilaskun yhteydessä
 • Päätös koulutuksen aloituksesta tehdään yhtä kuukautta ennen ensimmäistä koulutuksen lähipäivää.
 • Saat koulutusinfon sekä 1. erän laskun hyvitettynä varausmaksulla ennen koulutuksen alkua.
 • Jos koulutus joudutaan peruuttamaan, varausmaksu maksetaan takaisin ilmoittamallesi tilille.
 • Pidätämme oikeuden aloituspäivän siirtämiseen tai koulutuksen peruuttamiseen vähäisen osanottajamäärän vuoksi.
 • Pidätämme oikeuden aikataulu- ja opetusmuodon (lähi/etä) ja muihin vastaaviin muutoksiin erityisissä poikkeustilanteissa.